กองทุนแสงอาทิตย์

THAILAND SOLAR FUND

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชน

กองทุนแสงอาทิตย์เป็นการระดมทรัพยากรติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

เพื่อคืนพลังงานหมุนเวียนสู่ประชาชน

กองทุนแสงอาทิตย์

เป็นการระดมทรัพยากรติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งด้านผู้บริโภค ด้านการพัฒนาเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะรณรงค์ผลักดันให้เกิดการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาในระดับครัวเรือน หน่วยงานและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคธุรกิจอันหลากหลายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการปฏิรูปพลังงานโดยการลงมือ

โดยการลงมือทำจริงในพื้นที่เป้าหมายและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านพลังงานหมุนเวียนที่จะก่อให้เกิดสิทธืการ เข้าถึงพลังงานสะอาดของประชาชนและมุ่งสู่เมืองยั่งยืนตามกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศอันเป็นเป้าหมายร่วมกันภายใต้การลง นามความร่วมมือกับสหประชาชาตื United Nations ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะลดรายจ่ายจากบิลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนแล้วยังเป็นการเพิ่มรายรับให้กับประชาชนในฐานะผู้ผลิตเช่นกันหากนโยบาย ด้านพลังงานหมุนเวียนถูกปลดล็อคให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าสู่สายส่งไฟฟ้าได้เป็นลำดับแรกและมุ่งให้ความสำคัญกับ การลงทุนสารส่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับสู่เมืองพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ยังทำให้เกิดการจ้างงาน จากประมาณ 2,588 ตำแหน่งงานในปี 2559 และคาดการ์ณเพิ่มขึ้นประมาณ 76,620 ตำแหน่งงานในปี 2593

 

(รายงานการจ้างงานพลังงานหมุนเวียนในประเทศ, 2561)

ความร่วมมือจากหลากหลายองค์กร

กองทุนแสงอาทิตย์เป็นการระดมทรัพยากรติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งด้านผู้บริโภค ด้านการพัฒนาเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะรณรงค์ผลักดันให้เกิดการติดตั้งพลังงานแสง อาทิตย์บนหลังคาในระดับครัวเรือน หน่วยงานและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคธุรกิจอันหลากหลายเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปพลังงานโดยการลงมือทำจริงในพื้นที่เป้าหมายและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านพลังงานหมุนเวียน

 • คณะอนุกรรมการด้านบริการ สาธารณะ คณะกรรมการองค์การ อิสระเพื่อการ คุ้มครองผู้บริโภคภาค ประชาชน(คอบช)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ)
 • เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค
 • สมาคมประชาสังคมชุมพร
 • มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต
 • บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด
 • Solarder
 • โรงเรียนศรีแสงธรรม
 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด)
 • เครือข่ายสลัม4ภาค
 • มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
 • เครือข่ายลันตาโกกรีน Lanta Goes Green
 • มูลนิธิสุขภาพไทย
 • กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้