กองทุนแสงอาทิตย์

โรงพยาบาลแก่งคอย

โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อ 60 ปีที่แล้วเป็นเพียงสถานีอนามัยเล็กๆ และได้พัฒนาจากศูนย์การแพทย์และอนามัยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงสู่ 61 เตียง รองรับการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มากกว่า 50,000 คน ในปัจจุบันโรงพยาบาลแก่งคอยถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น และมีปริมาณที่สูงกว่าโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆในจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลแก่งคอย ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอก ห้องตรวจโรค แผนกเวชระเบียน แผนกทันตกรรม แผนกเวชปฏิบัติครอบครัว แผนกเภสัชกรรม แผนกรังสีการแพทย์ แผนกประกันสุขภาพ แผนกจิตเวช แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาคารโภชนาการ อาคารบริการขาเทียม การบริการกายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก การบริการผู้ป่วยเรื้อรังและบ้านพักอาคารที่พักของบุคลากรของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเปิดบริการคลินิกพิเศษสําคัญๆ เช่น คลินิกโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูง) คลินิกโรคหอบหืด คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคติดต่อทั่วไป ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน เขตอุตสาหกรรม การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลแก่งคอย ปี 2560 เฉลี่ยเดือนละ 357,000 บาท ปี 2561 เฉลี่ยเดือนละ 370,000 บาท หากคิดตลอดทั้งปีโรงพยาบาลแก่งคอยต้องรับภาระค่าไฟฟ้าสูงถึงปีละกว่า 4 ล้านบาท ด้วยงบประมาณอันจำกัด โรงพยาบาลแก่งคอยกำลังพยายามรณรงค์และเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าไฟฟ้าได้ราวปีละเกือบ 2 แสนบาท การระดมทุนเพื่อติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับโรงพยาบาล โดยเริ่มต้นที่ขนาด 30 กิโลวัตต์ เชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าไฟให้กับโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี และหากมีมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมด้วยจะช่วยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าได้เ พิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียว สามารถนำเงินที่ลดค่าไฟฟ้าได้ไปใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนอย่างเต็ม ที่ต่อไป

ภาระค่าไฟ :

4 ล้านบาท / ปี

33.75 กิโลวัตต์

ประหยัด

200,000 บาท / ปี